صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار جمعی مادران شهدا؛

سید حسن خمینی :حضرت صدیقه طاهره(س) بزرگترین مادر شهید تاریخ است

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 9 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/593698-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA