صفحه نخست | اخبار و رویدادها
روزهاى آخر اسفند براى خانواده ما یادآور غم فقدان مرحوم یادگار امام و درگذشت همسر امام است

روزهاى آخر اسفند براى خانواده ما یادآور غم فقدان مرحوم یادگار امام و درگذشت همسر امام است. ٢٢سال از اتفاق نخستین(٢٦اسفند١٣٧٣) و ٨ سال از حادثه دوم (آخر اسفند٨٧)گذشته است. و این راهى است که همگان خواهیم پیمود. پس بیآیید خوبتر باشیم و مهربانانه تر زندگى کنیم.

یک دو روزى پیش و پس شد ورنه از جور فلک

بر سکندر نیز بگذشت آنچه بر دارا گذشت

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 9 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/593772-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AAhttp://