صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی: براى من تلخ ترین حادثه چندین سال اخیر رحلت ناباورانه آقای هاشمی بود/ براى نسل ما آقاى هاشمى معناى دیگرى داشت

 

 

 

اگر هر سال را به نامى مى نامند، به جرأت مى توان گفت که سال ١٣٩٥ با نام آقاى هاشمى گره خورده است. شما را نمى دانم ولى براى من تلخ ترین حادثه ى _نه تنها امسال _که چندین سال اخیر رحلت ناباورانه ى این مرد بود. خوب که فکر مى کنم مى بینم ما همیشه گرفتار زمان حال هستیم و فکر مى کنیم مدار اتفاقات همواره بر یک روال و منوال ،برقرار است. قدر دان آنها که هستند، نیستیم. قدر لحظات با هم بودن را نمى دانیم.

براى نسل ما آقاى هاشمى معناى دیگرى داشت. خدایش بیامرزد و با امام خویش محشور گرداند

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 9 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/595645-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AAhttp://