صفحه نخست | اخبار و رویدادها
در همایش دیدبان اعتدال برای تبین اندیشه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی؛
تاریخ و زمان انتشار: شنبه 26 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/614962-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85