صفحه نخست | اخبار و رویدادها
بوسه سید حسن خمینی بر سر یک جانباز

در حاشیه ی نخستین کنگره حزب مجمع ایثارگران یادگار امام با یکی از جانبازان حاضر در مراسم مصاحفه و پیشانی وی را بوسیدند.

عكس از خدابخش مالمير

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 28 مرداد 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/720735-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1