صفحه نخست | اخبار و رویدادها
عیادت سید حسن خمینی، مرتضی اشراقی، مسجد جامعی، رسولی و نجفی از عارف

این دیدار پس از عمل چشم محمد رضا عارف صورت گرفت.

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 5 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/723376-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81