صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی: علی لندی شرافت را معنی کرد؛ جان داد تا بدانیم نسل ایثار نمرده است

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پستی اینستاگرامی در مورد شهید علی لندی نوجوان فداکار ایذه ای نوشت: «هم ایذه را می شناسم و هم خوزستان را و هم بختیاری ها را. و خوب می دانم که این مردم همیشه بستر پیداش قهرمانانی بزرگ بوده اند. و این خاک در روزهای حماسه و خون چه بسیار شاهد نوجوانان و جوانانی بوده است که خاک خورده اند و خاک نداده اند.

و امروز کلاه از سر بر می دارم و در دل هزار تمجید را نثار علی لندی می کنم. نه تنها از آن جهت که ایثار کرد و ناجی شد. و نه تنها از آن جهت که شرافت را معنی کرد. بلکه بیشتر برای آنکه جان داد تا مردانگی نمیرد.

تا همه بدانیم نسل ایثار نمرده است. تا ببینیم خوزستان و بختیاری همان است که بود. تا بپذیریم معلم های ما هنوز از میان نوجوانان بر می خیزند. تا بتوانیم باز هم بگوییم اسطوره ما آن نوجوان سیزده ساله است که خود را به زیر تانک برد تا کسی بزرگی اش را ندزد و عظمتش را نبرد.»

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 10 مهر 1400
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-11/1526137-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA