صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت |  سال چهارم (1396-1395): جلسات 51 تا 103

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 368 95/10/27 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 52
جلسه 369 95/10/28 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 53
جلسه 370 95/10/29 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 54
جلسه 371 95/11/03 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 55
جلسه 372 95/11/04 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 56
جلسه 373 95/11/05 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 57
جلسه 374 95/11/06 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

ایجاد مانع در وضو چه حکمی دارد؟

جمع بندی

جلسه 58
جلسه 375 95/11/09 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

عسر و حرج

جلسه 59
جلسه 376 95/11/10 مکاسب محرمه نوع چهارم

کاشت ناخن

جمع بندی

جلسه 60
جلسه 377 95/11/12 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

(اظهار عشق به زن بیگانه)

جلسه 61
جلسه 378 95/11/16 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جلسه 62
جلسه 379 95/11/18 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جلسه 63
جلسه 380 95/11/19 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جلسه 64
جلسه 381 95/11/20 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جلسه 65
جلسه 382 95/11/26 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جلسه 66
جلسه 383 95/11/27 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جلسه 67
جلسه 384 95/11/30 مکاسب محرمه نوع چهارم

تشبیب

ادله تحریم

جمع بندی

جلسه 68
جلسه 385 95/12/01 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

جلسه 69
جلسه 386 95/12/02 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

جلسه 70
جلسه 387 95/12/03 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

جلسه 71
جلسه 388 95/12/04 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

بررسی معانی لغوی تمثال و صورت

جلسه 72
جلسه 389 95/12/07 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

کلمات فقها در مسئله

جلسه 73
جلسه 390 95/12/08 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

کلمات فقها در مسئله

جلسه 74
جلسه 391 95/12/14 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

کلمات فقها در مسئله

جلسه 75
جلسه 392 95/12/15 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

ادله مسئله

جلسه 76
جلسه 393 95/12/16 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

ادله مسئله

جلسه 77
جلسه 394 95/12/17 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

ادله مسئله

جلسه 78
جلسه 395 95/12/18 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

ادله مسئله

جلسه 79
جلسه 396 95/12/21 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

ادله مسئله

جلسه 80
جلسه 397 95/12/22 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

ادله مسئله

جلسه 81
جلسه 398 95/12/23 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

جمع‌بندی ادله

جلسه 82
جلسه 399 96/01/15 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 83
جلسه 400 96/01/16 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 84
جلسه 401 96/01/19 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 85
جلسه 402 96/01/20 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 86
جلسه 403 96/01/21 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 87
جلسه 404 96/01/26 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 88
جلسه 405 96/01/27 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 89
جلسه 406 96/01/28 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 90
جلسه 407 96/01/29 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 91
جلسه 408 96/01/30 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 92
جلسه 409 96/02/02 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 93
جلسه 410 96/02/04 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 94
جلسه 411 96/02/09 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 95
جلسه 412 96/02/12 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 96
جلسه 413 96/02/13 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 97
جلسه 414 96/02/16 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 98
جلسه 415 96/02/17 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 99
جلسه 416 96/02/18 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 100
جلسه 417 96/02/19 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 101
جلسه 418 96/02/20 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 102
جلسه 419 96/02/23 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

جلسه 103
جلسه 420 96/02/24 مکاسب محرمه نوع چهارم

حکم تکلیفی

نقاشی و مجسمه‌سازی

چند نکته‌

قبلیبعدی