صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال پنجم (1397-1396): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 421 96/07/16 تحدید نسل مقدمات

جلسه 2
جلسه 422 96/07/17 تحدید نسل مقدمات

جلسه 3
جلسه 423 96/07/18 تحدید نسل حکم اولی تکثیر نسل

جلسه 4
جلسه 424 96/07/19 تحدید نسل

حکم اولی تکثیر نسل

روایات باب

جلسه 5
جلسه 425 96/07/22

تحدید نسل

تعقیم

حکم اولی تکثیر نسل

جمع بندی

جلسه 6
جلسه 426 96/07/23 تعقیم

بررسی ادله حرمت تعقیم

آیا اضرار به نفس حرام است؟

جلسه 7
جلسه 427 96/07/25 تعقیم

بررسی ادله حرمت تعقیم

آیا اضرار به نفس حرام است؟

جلسه 8
جلسه 428 96/07/26 تعقیم

بررسی ادله حرمت تعقیم

آیا اضرار به نفس حرام است؟

جلسه 9
جلسه 429 96/07/29 تعقیم

بررسی ادله حرمت تعقیم

آیا اضرار به نفس حرام است؟

جلسه 10
جلسه 430 96/07/30 تعقیم

بررسی ادله حرمت تعقیم

آیا اضرار به نفس حرام است؟

جلسه 11
جلسه 431 96/08/02 تعقیم

بررسی ادله حرمت تعقیم

آیا اضرار به نفس حرام است؟

جلسه 12
جلسه 432 96/08/03 تعقیم آیا تعقیم مصداق اضرار به نفس است؟

جلسه 13
جلسه 433 96/08/06 تعقیم آیا تعقیم مصداق اضرار به نفس است؟

جلسه 14
جلسه 434 96/08/07 تعقیم

آیا تعقیم مصداق اضرار به نفس است؟

جمع بندی

جلسه 15
جلسه 435 96/09/04 تلقیح مصنوعی
مقدمات

جلسه 16
جلسه 436 96/09/05 تلقیح مصنوعی مقدمات

جلسه 17
جلسه 437 96/09/08 تلقیح مصنوعی مقدمات

جلسه 18
جلسه 438 96/09/11 تلقیح مصنوعی مقدمات

جلسه 19
جلسه 439 96/09/12 تلقیح مصنوعی

مسئله اول: آیا تلقیح مصنوعی می‌تواند مصداق زنا باشد؟

جلسه 20
جلسه 440 96/09/13 تلقیح مصنوعی

مسئله دوم:آیا ادخال منی اجنبی در رحم اجنبیه حرام است(حتی اگر از غیر زنا حاصل شود)؟

جلسه 21
جلسه 441 96/09/14 تلقیح مصنوعی مسئله دوم:آیا ادخال منی اجنبی در رحم اجنبیه حرام است(حتی اگر از غیر زنا حاصل شود)؟

جلسه 22
جلسه 442 96/09/18 تلقیح مصنوعی مسئله دوم:آیا ادخال منی اجنبی در رحم اجنبیه حرام است(حتی اگر از غیر زنا حاصل شود)؟

جلسه 23
جلسه 443 96/09/19 تلقیح مصنوعی سوال سوم: آیا عللی که برای حرمت زنا مطرح شده است، می تواند تلقیح مصنوعی را تحریم کند؟

جلسه 24
جلسه 444 96/09/20 تلقیح مصنوعی مسئله دوم: آیا  نظر به عورت حرام است؟

جلسه 25
جلسه 445 96/09/21 تلقیح مصنوعی

در صورتی که بیمار مضطراست، چرا برای طبیب که مضطر نیست نظر جایز است؟

جلسه 26
جلسه 446 96/09/22 تلقیح مصنوعی در صورتی که بیمار مضطراست، چرا برای طبیب که مضطر نیست نظر جایز است؟

جلسه 27
جلسه 447 96/09/25 تلقیح مصنوعی

آیا با وجود طبیب زن (مماثل)، می توان به طبیب مرد(غیرمماثل) رجوع کرد؟

جلسه 28
جلسه 448 96/09/26 تلقیح مصنوعی آیا با وجود طبیب زن (مماثل)، می توان به طبیب مرد(غیرمماثل) رجوع کرد؟

جلسه 29
جلسه 449 96/09/27 تلقیح مصنوعی

مسئله سوم: حرمت استمناء

جلسه 30
جلسه 450 96/09/28 تلقیح مصنوعی

مسئله سوم: حرمت استمناء

جلسه 31
جلسه 451 96/09/29 تلقیح مصنوعی

مسئله سوم: حرمت استمناء

جلسه 32
جلسه 452 96/10/02 تلقیح مصنوعی

مسئله سوم: حرمت استمناء

اگر تلقیح مصنوعی وابسته به استمناء شد آیا استمناء کماکان حرام است؟

جلسه 33
جلسه 453 96/10/03 تلقیح مصنوعی

مسئله چهارم: آیا ازاله بکارت بدون ازدواج جایز است؟

جلسه 34
جلسه 454 96/10/04 تلقیح مصنوعی

آیا بارداری زن غیر متزوجه حرام است؟

آیا ازبین بردن نطفه منعقده حرام است؟

جلسه 35
جلسه 455 96/10/05 تلقیح مصنوعی

آیا در صورتی که نطفه منعقده از تخمک یک زن واسپرم چند مرد تشکیل می‌یابد، جنین تلقیحی حرام است؟

درصورتی که مرد از محارم زنی است که صاحب رحم اجاره ای است (مثلا نطفه زن و شوهری در رحم خواهر آن شوهر قرار داده می‌شود.)

جلسه 36
جلسه 456 96/10/06 تغییر جنسیت بررسی مقدمات

جلسه 37
جلسه 457 96/10/10 تغییر جنسیت بررسی مقدمات

جلسه 38
جلسه 458 96/10/11 تغییر جنسیت

تاریخچه خنثی‌ها (دو جنسی‌ها)

جلسه 39
جلسه 459 96/10/12 تغییر جنسیت

مبنای تعیین جنسیت در دو جنسی ها (خنثی ها)

جلسه 40
جلسه 460 96/10/16 تغییر جنسیت

آیا خنثی طبیعت ثالثه است؟

جلسه 41
جلسه 461 96/10/17 تغییر جنسیت

آیا خنثی طبیعت ثالثه است؟

جلسه 42
جلسه 462 96/10/18 تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

جلسه 43
جلسه 463 96/10/20 تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

جلسه 44
جلسه 464 96/10/23 تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

جلسه 45
جلسه 465 96/10/24

تغییر جنسیت

حکم تغییر جنسیت

جلسه 46
جلسه 466 96/10/25 شبیه سازی

مقدمات

جلسه 47
جلسه 467 96/10/26 شبیه سازی مقدمات

جلسه 48
جلسه 468 96/10/27 شبیه سازی

ادله حرمت شبیه سازی

جلسه 49
جلسه 469 96/10/30 شبیه سازی

ادله حرمت شبیه سازی

جلسه 50
جلسه 470 96/11/01 شبیه سازی

ادله حرمت شبیه سازی

قبلیبعدی