صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال ششم (1398-1397): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 520
97/07/07 غنا و موسیقی مقدمات

جلسه 2
جلسه 521
97/07/08 غنا و موسیقی

مقدمات

جلسه 3
جلسه 522
97/07/09 غنا و موسیقی

مقدمات

جلسه 4
جلسه 523
97/07/10 غنا و موسیقی

مقدمات

جلسه 5
جلسه 524
97/07/11 غنا و موسیقی

مقدمه دوم

جلسه 6
جلسه 525
97/07/14 غنا و موسیقی

مقدمه دوم

جلسه 7
جلسه 526
97/07/15 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 8
جلسه 527
97/07/16 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 9
جلسه 528
97/07/17 غنا و موسیقی مقدمه سوم

جلسه 10
جلسه 529
97/07/18 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 11
جلسه 530
97/07/21 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 12
جلسه 531
97/07/22 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 13
جلسه 532
97/07/23 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 14
جلسه 533
97/07/24 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 15
جلسه 534
97/07/28 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 16
جلسه 535
97/07/29 غنا و موسیقی

مقدمه سوم

جلسه 17
جلسه 536
97/07/30 غنا و موسیقی مقدمه سوم

جلسه 18
جلسه 537
97/08/20 غنا و موسیقی معنای طرب چیست؟

جلسه 19
جلسه 538
97/08/21 غنا و موسیقی معنای طرب چیست؟

جلسه 20
جلسه 539
97/08/22 غنا و موسیقی معنای طرب چیست؟

جلسه 21
جلسه 540
97/08/23 غنا و موسیقی معنای طرب چیست؟

جلسه 22
جلسه 541
97/08/26 غنا و موسیقی معنای طرب چیست؟

جلسه 23
جلسه 542
97/08/27 غنا و موسیقی معنای طرب چیست؟

جلسه 24
جلسه 543
97/08/28 غنا و موسیقی اقوال فقها در مورد غنا

جلسه 25
جلسه 544
97/08/29 غنا و موسیقی اقوال فقها در مورد غنا

جلسه 26
جلسه 545
97/08/30 غنا و موسیقی اقوال فقها در مورد غنا

جلسه 27
جلسه 546
97/09/03 غنا و موسیقی اقوال علمای شیعه در بحث غنا

جلسه 28
جلسه 547
97/09/05 غنا و موسیقی اقوال علمای شیعه در بحث غنا

جلسه 29
جلسه 548
97/09/06 غنا و موسیقی اقوال علمای شیعه در بحث غنا

جلسه 30
جلسه 549
97/09/07 غنا و موسیقی اقوال علمای شیعه در بحث غنا

جلسه 31
جلسه 550
97/09/10 غنا و موسیقی اقوال علمای شیعه در بحث غنا

جلسه 32
جلسه 551
97/09/11 غنا و موسیقی ادله حرمت

جلسه 33
جلسه 552
97/09/12 غنا و موسیقی ادله حرمت

جلسه 34
جلسه 553
97/09/13 غنا و موسیقی ادله حرمت

جلسه 35
جلسه 554
97/09/14 غنا و موسیقی روایات در تفسیر قول زور

جلسه 36
جلسه 555
97/09/17 غنا و موسیقی روایات در تفسیر قول زور

جلسه 37
جلسه 556
97/09/18 غنا و موسیقی سخن امام درباره روایات قول زور

جلسه 38
جلسه 557
97/09/19 غنا و موسیقی سخن امام درباره روایات قول زور

جلسه 39
جلسه 558
97/09/20 غنا و موسیقی سخن امام درباره روایات قول زور

جلسه 40
جلسه 559
97/09/21 غنا و موسیقی سخن امام درباره روایات قول زور

جلسه 41
جلسه 560
97/09/24 غنا و موسیقی جمع بندی

جلسه 42
جلسه 561
97/09/25 غنا و موسیقی دلیل دوم بر حرمت غنا

جلسه 43
جلسه 562
97/09/26 غنا و موسیقی دلیل دوم بر حرمت غنا

جلسه 44
جلسه 563
97/09/28 غنا و موسیقی دلیل دوم بر حرمت غنا

جلسه 45
جلسه 564
97/10/01 غنا و موسیقی دلیل سوّم بر حرمت غنا

جلسه 46
جلسه 565
97/10/02 غنا و موسیقی

دلیل سوّم بر حرمت غنا

روایات وارده در تفسیر آیه

جلسه 47
جلسه 566
97/10/03 غنا و موسیقی

دلیل چهارم بر حرمت غنا

روایات وارده در تفسیر آیه

جلسه 48
جلسه 567
97/10/04 غنا و موسیقی

دلیل چهارم بر حرمت غنا

روایات وارده در تفسیر آیه

جلسه 49
جلسه 568
97/10/08 غنا و موسیقی

دلیل چهارم بر حرمت غنا

روایات وارده در تفسیر آیه

جلسه 50
جلسه 569
97/10/10 غنا و موسیقی

دلیل چهارم بر حرمت غنا

کلام شیخ انصاری


قبلیبعدی