صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هشتم (1400-1399): جلسات 51 تا 81

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 752
99/10/20 تقاص و مقابله
برسی آیات

جلسه 52
جلسه 753
99/10/21 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 53
جلسه 754
99/10/22 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 54
جلسه 755
99/10/23 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 55
جلسه 756
99/10/24 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 56
جلسه 757
99/11/04 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 57
جلسه 758
99/11/05 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 58
جلسه 759
99/11/06 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 59
جلسه 760
99/11/07 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 60
جلسه 761
99/11/08 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 61
جلسه 762
99/11/11 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 62
جلسه 763
99/11/12 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 63
جلسه 764
99/11/18 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 64
جلسه 765
99/11/19 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 65
جلسه 766
99/11/20 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 66
جلسه 767
99/11/21 سب المؤمن

بررسی ادله جواز سب

جلسه 67
جلسه 768
99/11/25

سب المؤمن

خاتمه

بررسی ادله جواز سب

لعن

جلسه 68
جلسه 769
99/11/26

سب المؤمن

خاتمه

لعن

جلسه 69
جلسه 770
99/11/28 نمیمه

مقدمه 1 و 2

جلسه 70
جلسه 771
99/11/29 نمیمه مقدمه 1 و 2

جلسه 71
جلسه 772
99/12/02 نمیمه

مقدمه 2 و 3

جلسه 72
جلسه 773
99/12/03 نمیمه

مقدمه 4 و 5

جلسه 73
جلسه 774
99/12/04 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 74
جلسه 775
99/12/05 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 75
جلسه 776
99/12/06 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 76
جلسه 777
99/12/09 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 77
جلسه 778
99/12/10 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 78
جلسه 779
99/12/11 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 79
جلسه 780
99/12/12 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 80
جلسه 781
99/12/13 نمیمه ادله حرمت نمیمه

جلسه 81
جلسه 782
99/12/16 نمیمه

ادله حرمت نمیمه

جمع بندی
قبلیبعدی