صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال نهم (1401-1400): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 783
00/07/18 قمار مقدمه اول و دوم

جلسه 2
جلسه 784
00/07/19 قمار

مقدمه دوم

جلسه 3
جلسه 785
00/07/20 قمار

مقدمه سوم

جلسه 4
جلسه 786
00/07/21 قمار

مقدمه چهارم، پنجم و ششم

جلسه 5
جلسه 787
00/07/24 قمار

مقدمه  ششم

کلمات فقها

جلسه 6
جلسه 788
00/07/25 قمار

مقدمه  ششم

کلمات فقها

جلسه 7
جلسه 789
00/07/26 قمار

مقدمه  ششم

کلمات فقها

جلسه 8
جلسه 790
00/07/27 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 9
جلسه 791
00/07/28 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 10
جلسه 792
00/08/01 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 11
جلسه 793
00/08/03 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 12
جلسه 794
00/08/04 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 13
جلسه 795
00/08/05 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 14
جلسه 796
00/08/09 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 15
جلسه 797
00/08/10 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 16
جلسه 798
00/08/11 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 17
جلسه 799
00/08/12 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 18
جلسه 800
00/08/15 قمار

برسی ادله

روایات باب

جلسه 19
جلسه 801
00/08/16 قمار

برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 20
جلسه 802
00/08/17 قمار
برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 21
جلسه 803
00/08/18 قمار
برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 22
جلسه 804
00/08/19 قمار
برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 23
جلسه 805
00/08/22 قمار
برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 24
جلسه 806
00/08/23 قمار

برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 25
جلسه 807
00/08/24 قمار

برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 26
جلسه 808
00/08/26 قمار

برسی ادله قائلین به حرمت

جلسه 27
جلسه 809
00/08/29 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 28
جلسه 810
00/08/30 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 29
جلسه 811
00/09/01 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 30
جلسه 812
00/09/02 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 31
جلسه 813
00/09/03 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 32
جلسه 814
00/09/06 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 33
جلسه 815
00/09/07 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 34
جلسه 816
00/09/08 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 35
جلسه 817
00/09/09 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 36
جلسه 818
00/09/10 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 37
جلسه 819
00/09/13 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 38
جلسه 820
00/09/14 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 39
جلسه 821
00/09/15 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 40
جلسه 822
00/09/16 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 41
جلسه 823
00/09/17 قمار

مستثنیات قمار

سبق و رمایه

جلسه 42
جلسه 824
00/09/21 قمار

بازی بدون مراهنه با غیر آلات قمار

جلسه 43
جلسه 825
00/09/22 قمار

بازی بدون مراهنه با غیر آلات قمار

جلسه 44
جلسه 826
00/09/23 قمار

بازی بدون مراهنه با غیر آلات قمار

جلسه 45
جلسه 827
00/09/24 قمار

بازی بدون مراهنه با غیر آلات قمار

جلسه 46
جلسه 828
00/09/30 قمار

شرط بندی

جلسه 47
جلسه 829
00/10/01 قمار

شرط بندی

جلسه 48
جلسه 830
00/10/04 قمار

شرط بندی

جلسه 49
جلسه 831
00/10/05 قمار

شرط بندی

جلسه 50
جلسه 832
00/10/06 قمار

شرط بندی
قبلیبعدی