صفحه نخست | طلب و اراده | فایل صوتی جلسات

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلسه 1
93/08/25
ص
جلسه 2
93/08/26
ص
جلسه 3
93/08/27
ص جلسه 4
93/09/01
ص 12
جلسه 5
93/09/03
ص
جلسه 6
93/09/04
ص
جلسه 7
93/09/10
ص
جلسه 8
93/09/11
ص
جلسه 9
93/09/15
ص
جلسه 10
93/09/16
ص
جلسه 11
93/09/17
ص
جلسه 12
93/09/18
ص
جلسه 13
93/10/13
ص
جلسه 14
93/10/13
ص
جلسه 15
93/10/15
ص جلسه 16
93/10/20
ص
جلسه 17
93/10/21
ص جلسه 18
93/10/23
ص
جلسه 19
93/10/27
ص جلسه 20
93/10/28
ص
جلسه 21
93/10/29
ص جلسه 22
93/10/30
ص
جلسه 23
93/11/04
ص جلسه 24
93/11/05
ص
جلسه 25
93/11/06
ص جلسه 26
93/11/25
ص
جلسه 27
93/11/26
ص جلسه 28
93/11/27
ص
جلسه 29
93/11/28
ص جلسه 30
93/12/16
ص
جلسه 31
93/12/17
ص جلسه 32
93/12/18
ص
جلسه 33
93/12/19
ص جلسه 34
93/12/23
ص
جلسه 35
93/12/24
ص جلسه 36
94/01/16
ص
جلسه 37
94/01/18
ص جلسه 38
94/01/24
ص
جلسه 39
94/01/25
ص جلسه 40
94/01/29
ص
جلسه 41
94/01/30
ص جلسه 42
94/01/31
ص
جلسه 43
94/02/05
ص جلسه 44
94/02/06
ص
جلسه 45
94/02/07
ص جلسه 46
94/02/19
ص
جلسه 47
94/02/20
ص جلسه 48
94/02/21
ص
جلسه 49
94/02/22
ص جلسه 50
94/02/27
ص
جلسه 51
94/02/28
ص جلسه 52
94/03/02
ص
جلسه 53
94/08/23
ص جلسه 54
94/08/24
ص
جلسه 55
94/08/25
ص جلسه 56
94/08/26
ص
جلسه 57
94/08/30
ص جلسه 58
94/09/01
ص
جلسه 59
94/09/02
ص جلسه 60
95/01/21
ص
جلسه 61
95/01/22
ص جلسه 62
95/01/24
ص 83
جلسه 63
95/01/28
ص جلسه 64
95/01/29
ص 87

قبلیبعدی